Política ambiental i de qualitat

Transports Osmar Cobo López és conscient de que els seus serveis són un dels valors afegits més importants en el conjunt del servei del client i per això estableix una Política de Qualitat encarada al servei de transport, de manera que satisfaci plenament les necessitats dels seus clients i que acompleixi adequadament les seves expectatives, establint per a tal finalitat unes relacions de col·laboració mútuament beneficioses amb els seus aliats externs (proveïdors, comercials, transportistes, etc), de respecte per l’entorn ambiental i de compromís en l’acompliment dels requisits normatius i de la millora contínua.

La flexibilitat i l’adaptabilitat a les necessitats dels clients és una de les estratègies bàsiques, fins i tot quan es tracta de cobrir situacions que aquests no tinguessin inicialment previstes.

La Política de Qualitat inclou a tots els empleats i col·laboradors de l’organització, essent la Direcció qui assumeix el lideratge per a impulsar la implicació de tota la plantilla, orientant els seus esforços cap a la planificació i la prevenció, tot aportant els recursos necessaris per a que els objectius s’assoleixin.

Transports Osmar Cobo López estableix com a objectiu prioritari la Millora Continuada, mitjançant una gestió dels recursos tècnics i humans òptima i sempre mesurada i sostenible.

 

Tot plegat contribueix a:


Ø Millorar la satisfacció dels clients

Ø Tenir en compte les expectatives de les parts interessades

Ø Ser respectuosos envers el medi ambient

Ø Acomplir els objectius i estratègies de l’organització tenint en compte els riscos i les oportunitats detectades

Ø Optimitzar les condicions de treball i potenciar un bon clima laboral

Ø Actuar i participar amb els seus aliats externs

 

Per a aconseguir aquests objectius s’estableix a Transports Osmar Cobo López una Gestió Basada en Processos com a base de treball de l’organització.